Deze verklaring beschrijft hoe een entiteit binnen de Vanden Broele Groep uw persoonsgegevens verwerkt in de context van sollicitatieprocedures en in de context van het sollicitantenbestand. Om een vlotte verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken hebben alle entiteiten binnen de Vanden Broele Groep Vanden Broele Invest als verwerker aangesteld. De verwerkingsverantwoordelijke is, naargelang de entiteit waarbij u heeft gesolliciteerd een van de hieronder vermelde ondernemingen (hierna: “Wij”). Indien u solliciteert bij een van de onderstaande entiteiten, dan worden uw persoonsgegevens in beginsel enkel verwerkt ten behoeve van deze entiteit.

Entiteiten

 • Uitgeverij Vanden Broele NV
 • Vanden Broele Productions bvba
 • Novado bvba
 • Cayman bvba 
 • Vandenbroele Invest bvba

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

De verwerkingen

In de context van de sollicitatieprocedure verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het voeren van de aanwervings- en selectieprocedure. De rechtsgrond hiervoor is contractuele noodzaak (d.w.z. het nemen van maatregelen noodzakelijk voor het aanwervingsproces volgens op de solliciatie van de betrokkene).

In de context van ons sollicitantenbestand verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het samenstellen en beheren van dit bestand. De rechtsgrond hiervoor is gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen.

Voor deze doeleinden verwerken wij ondermeer de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (zoals naam, functie, thuisadres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres)
 • Financiële gegevens (zoals salaris en onkostenvergoeding)
 • Persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, nationaliteit, geslacht en geboortedatum)
 • Loopbaangegevens (zoals begin- en einddatum van betrekking, loon, aan-en afwezigheden, evaluaties) 
 • CV’s, diploma’s, getuigschriften en aanwezigheidsattesten bij trainingen
 • Wij doen een beroep op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van de HR-bestanden, of selectiebureau’s (b.v. bepaalde testen voor ons)
 • Andere organisaties binnen de Vanden Broele Groep

Indien deze gegevens niet (correct) worden verstrekt of verwerkt, kan dit gevolgen hebben voor het al dan niet voortzetten van een sollicitatieprocedure. 

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen ten dele worden ingezameld of vervolledigd op basis van publiek beschikbare bronnen en publieke websites, waaronder sociale media (b.v. LinkedIn). 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens in de context van het wervings- en selectieproces is:

 • 6 maanden na een negatieve beslissing voor afgewezen kandidaten bij de initiële screening (in het licht van geschillenbeheer);
 • 5 jaar na een negatieve beslissing voor afgewezen kandidaten in verdere stappen van de procedure (in het licht van geschillenbeheer);
 • De bewaartermijn van het personeelsdossier voor de aangeworven kandidaten (hiervoor wordt een afzonderlijke privacyverklaring meegedeeld). 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens in de context van het sollicitantenbestand is beperkt tot 2 jaar. Deze termijn kan telkenmale met uw uitdrukkelijke toestemming worden verlengd met een bijkomende termijn van 2 jaar. 

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens 

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij doen een beroep op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van de HR-bestanden, of selectiebureau’s (b.v. bepaalde testen voor ons)
 • Andere organisaties binnen de Vanden Broele Groep

Buiten deze gevallen, zullen wij geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Tenslotte zullen uw persoonsgegevens ook niet worden doorgegeven naar een land buiten de EU. 

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan echter 100% veiligheid garanderen. Wij streven er daarom naar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw eigen informaticasysteem en waar relevant uw authenticatiegegevens afdoende te beveiligen.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

-      Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegeven
-      Het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie   -      Het recht op gegevenswissing en het recht om vergeten te worden (onder welbepaalde voorwaarden)
-      Het recht om uw gegevens in te perken (onder welbepaalde voorwaarden)
-      Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken
-      Het recht op dataportabiliteit
-      Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit)

Hoe kan u ons contacteren?

Voor de uitoefening van uw rechten, kan u steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Vanden Broele Invest BVBA
Doornstraat 233
8200 Brugge

DPO@vandenbroele.be

Indien u bijkomende vragen of eventueel klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u tevens via deze weg bij ons terecht.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.

Cookies

De website jobs.vandenbroele.be gebruikt de volgende cookies:

 • Google Analytics (Analytische cookie)
  Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om website bezoeken te meten en te analyseren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.